หนังสือและสิ่งพิมพ์

บริการยืม-คืน

บริการยืม-คืน
​    - บริการยืมคืนหนังสือแก่สมาชิกห้องสมุด ยืมได้ครั้งละ 2 เล่มต่อ 7 วัน 
​    - ส่งคืนเกินกำหนด ต่อเล่มหรือต่อรายการ ค่าปรับวันละ 2 บาท
​    - ส่งคืนเกินกำหนด 30 วัน จ่ายเพิ่มครั้งละ 50 บาท
กรณีหนังสือชำรุดใช้การไม่ได้หรือสูญหาย
​    - ให้ชดใช้หนังสือล่วงเวลา ในเรื่องเดียวกันแทนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ชดใช้ กรณีหามาชดใช้ไม่ได้ตามกำหนดให้ชดใช้เป็นเงินตามราคาจริง