สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก สามารถใช้บริการในส่วนต่างๆ ดังนี้

  • บริการการอ่าน
  • บริการยืม – คืนหนังสือ
  • บริการจองหนังสือ
  • บริการการช่วยการสืบค้นเอกสาร
  • บริการจองใช้พื้นที่จัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
  • บริการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต Wi-Fi
  • การลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม Workshop

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 
เพื่อใช้สิทธิยืมหนังสือ ขอรับใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดฯ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวนักศึกษา
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง
2. อัตราค่าสมัครสมาชิก รายปี ไม่สามารถลาออกได้
    สมาชิกสัญชาติไทย
    - อายุไม่เกิน 5 ปี (10 บาท)
    - อายุเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี (20 บาท)
    - อายุเกินกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี (40 บาท)
    - อายุเกินกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (60 บาท)
    - อายุเกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป (20 บาท)
    สมาชิกชาวต่างชาติ
    - อายุไม่เกิน 60 ปี (300 บาท)
    - อายุเกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป (150 บาท)

 

กรณีส่งคืนหนังสือ วารสารล่วงเวลา โสตทัศนวัสดุ
1. ส่งคืนเกินกำหนด ต่อเล่มหรือต่อรายการ วันละ 2 บาท
2. ส่งคืนเกินกำหนด 30 วัน จ่ายเพิ่มครั้งละ 50 บาท
3. กรณีชำรุดใช้การไม่ได้หรือสูญหาย ให้ชดใช้หนังสือ วารสารล่วงเวลา โสตทัศนวัสดุ
ในเรื่องเดียวกันแทน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ชดใช้ กรณีที่หาชดใช้ไม่ได้ตามกำหนด
ให้ชดใช้เป็นเงินตามราคาจริง 


ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. 2563