รู้จักห้องสมุดกรุงเทพฯ

ประวัติความเป็นมา

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เดิมคือ ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร
ต้นกำเนิดห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสืบเนื่องมาจากกรุงเทพมหานครได้วิวัฒนาการมาจากการปกครองท้องถิ่น
ในรูปของเทศบาล อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครจึงมีความสัมพันธ์สืบเนื่องกันกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาลข้อหนึ่ง ได้กล่าวไว้ว่าเทศบาลมีหน้าที่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม กรุงเทพมหานครจึงมีหน้าที่
ที่จะต้องจัดการศึกษาให้แก่ราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาแห่งชาติ
และสถาบันสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยห้องสมุดประชาชนแห่งแรกคือ ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครสวนลุมพินี
เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499
เดิมสังกัด แผนการศึกษา กองกลาง เทศบาลนครกรุงเทพ

ที่มา : วารสารห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ปีที่ 14 ฉบับที่ 19 (มิถุนายน 2541)