ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
เลขที่ 189 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 17 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

โทร. 02-203-2735

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์
8:30 - 16:30 น.