ผอ.สสร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม INCLUSIVE PLAY เมนูจานโปรด ณ ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม INCLUSIVE PLAY เมนูจานโปรด จัดโดยห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย PlanToys เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันผ่านการเล่น ในหัวข้อ "เมนูจานโปรดจากของเล่น PlanToys" ภายในงานมีกิจกรรมเล่านิทานหุ่นมือ "เธอชอบกินอะไร" กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ เรื่องอาหารโดยการนำของเล่น PlanToys มาให้น้องๆ ได้ร่วมกันทําอาหารกับผู้ปกครอง พร้อมร่วมทําของที่ระลึกจาก PlanToys ในการนี้ นางสุนันฑา ไกรยศ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำน้อง ๆ ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม

โดยมี นางสาวชลิดา ปิ่นทอง บรรณารักษ์ชำนาญการ
หัวหน้าห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลหนังสือกรุงเทพ : BKK Read and Learn Festival และร่วมสนับสนุนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย "เมืองแห่งการเรียนรู้" Unesco Global Network of Learning Cities (GNLC) ของกรุงเทพมหานคร

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้