ผอ.สวท. เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการพพด.2

#BangkokFamilyCenter

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจ้างเหมาบริหารจัดการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงาน

โดยมี
นางประภัสสร จำนงบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและะส่งเสริมการเรียนรู้
นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
นางสมศรี พรหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้
นางบุณยอร จันทรเสน หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 1
นางสาวษรหทัย บำรุง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
คณะกรรมการตรวจรับ นิติกร ผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้