รอง ผอ. สวท. (นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์) เป็นประธานการประชุม Kick off โครงการฯ หอสมุดเมืองฯ

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาน) มอบหมายให้นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุม Kick off โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบอาคาร ความสะอาด และความปลอดภัย หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกันให้สำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โดยมี
นางประภัสสร จำนงบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
นายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้
นางสมศรี พรหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้
นางบุณยอร จันทรเสน หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 1
นางเพ็ญศิริ ชินะวงศา หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 2
นางสาวษรหทัย บำรุง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการตรวจรับและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้