December
21

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี

การอ่านหนังสือ เหมือนการให้อาหารสมองและเติมพลังให้ความรู้ ความคิดสร้างสรค์ ซึ่งการอ่านช่วยพัฒนาสมองในทุกส่วนทำหน้าที่ในการเรียนรู้ การคิด การกระทำต่างๆ และตอบสนองพัฒนาการต่างๆ ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา

December
17

กฤษณา อยู่พวง

การอ่านมีความสำคัญต่อมนุษย์ตั้งแต่เกิด จนถึงวัยชรา

November
22

แนะนำหนังสือที่อยากอ่านกันเถอะ

หากใครมีหนังสือที่น่าสนใจ อยากอ่าน
หรืออยากให้มีบริการที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
สามารถเข้ามาแนะนำกันได้นะคะ

September
30

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี

อ่านให้สนุกด้วย 12 วิธีการ

September
13

อรรถกร พูนศิลป์

การอ่านนั้นให้ประโยชน์มากมาย ซึ่งนอกจากการได้รับความรู้ใหม่ๆ แล้ว การอ่านนั้นยังช่วยฝึกสมองได้อย่างดี เพราะระหว่างที่เราอ่าน สมองจะฝึกการคิด, วิเคราะห์,​ ตีความ และจินตนาการไปตามบทความหรือเนื้อเรื่องที่กำลังอ่านอยู่ ซึ่งจะเป็นรากฐานของความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

September
09

ดร. ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล

การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆของมนุษย์ เราเรียนรู้โดยอาศัยการอ่านตั้งแต่เด็กไปจนตลอดช่วงชีวิต  การอ่านช่วยพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นอาหารสมองที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา ช่วยยกระดับความรู้ของคนในชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาสังคมเป็นไปได้อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ

May
07

บริการใหม่ที่ทำให้การเลือกหนังสือเป็นเรื่องง่าย

เพียงแค่คลิก www.bangkoklibrary.go.th
#อยู่บ้านอ่านหนังสือ

September
17

กุลธิดา สิงห์สี

การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ส่งให้เห็นถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่อาเซียนให้ความสนใจและบัญญัติไว้