รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (ก.พ. 2563)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563
ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (ก.พ. 2563)
39
เทคโนโลยีสารสนเทศ, รัฐธรรมนูญ, กฎหมาย, โควิด-19
ไฟล์รูปภาพ
รายงานพิเศษ -โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน[สำนักประชาสัมพันธ์] สัมภาษณ์พิเศษ -การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ : ด้านการเกษตรและสหกรณ์[สำนักประชาสัมพันธ์] -ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน : ปฏิรูปประเทศ[สำนักประชาสัมพันธ์] -ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการโทรคมนาคม[สำนักประชาสัมพันธ์] กฎหมาย -บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง "รัฐธรรมนูญ หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ"[สำนักกฎหมาย] กฎหมายน่ารู้ -การปรับปรุงกฎหมายแม่บท ว่าด้วยการประกันภัยเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้กับประชาชน[สำนักกฎหมาย] สรุปผลการประชุมวุฒิสภา -สรุปผลการประชุมวุฒิสภา[สำนักการประชุม][สำนักประชาสัมพันธ์,ผู้เรียบเรียง] ติดตามภารกิจ กมธ. -จ้างงานคนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย[ทีมเฉพาะกิจสำนักประชาสัมพันธ์] -การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติอย่างเป็นรูปธรรม[ทีมเฉพาะกิจสำนักประชาสัมพันธ์] วุฒิสภากับเวทีโลก -การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจและตระหนักในเรื่องเพศสภาพ[สำนักประชาสัมพันธ์] ปกิณกะรัฐสภา -วุฒิสภา...ห่วงในประชาชน "การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่"[สำนักประชาสัมพันธ์]