เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งาน

ระบบห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรี ซึ่งเป็นการสนับสนุนการอ่านให้กับคนไทยอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในการเข้าใช้งานระบบจำเป็นที่จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ในการใช้งานระบบห้องสมุดดิจิทัลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ระบบจะมีการนำข้อมูลของคุณมาใช้เพื่อวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลหนังสือแนะนำที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากขึ้น ผู้ใช้บริการยินยอมให้ระบบห้องสมุดดิจิทัลดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข่าวสารต่างๆ ของหนังสือใหม่ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากระบบห้องสมุดดิจิทัล คุณยินยอมให้ระบบห้องสมุดดิจิทัลดำเนินการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

3. ห้ามผู้ใช้ทำการเผยแพร่ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อการเผยแพร่ในที่สาธารณะ

4. หากมีการละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งระบบจะทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ทันที

5. นอกจากนี้การละเมิดข้อตกลงในข้อ 3 คือการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มีโทษทางอาญาทั้งโทษปรับปละจำคุก

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดยระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร