รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับเป็นเร็ว
ฝ่ายวิชาการสกายบุ๊กส์
ภาษา -> ภาษาศาสตร์
9789743896385
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
2551
146
ไฟล์รูปภาพ
หนังสือภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้าง ไม่ไม่มีโอกาสนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้คือ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นคู่มือในการศึกษาภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง