รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
มรดกอารยธรรมโลก
คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก ศูนย์วิชาบูรณาการ
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ -> ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และสาขาวิชาเสริม
9786165560238
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2558
340
ไฟล์รูปภาพ
หนังสือ มรดกอารยธรรมโลก มีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกทางด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ภาษา วรรณคดี ดนตรี และศิลปะที่มนุษย์แต่ละยุคสมัยสั่งสมกันมาจนกลายเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นรากฐานความเจริญทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน