รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
ไอทีกับการรื้อปรับองค์กรและการปฏิรูประบบราชการ
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ภาษา -> [ไม่กำหนด]
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
-
-
29
ไอทีกับองค์กร, ระบบราชการ
ไฟล์รูปภาพ
การปฏิรูประบบราชการ