รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 (ก.ค. 2562)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2562
ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 (ก.ค. 2562)
38
สถาปนารัฐสภาไทย, รัฐธรรมนูญ, กฎหมาย, แผนการปฏิรูปประเทศ
ไฟล์รูปภาพ
สกู๊ปพิเศษ พระบรมราชชนนีของแผ่นดิน ๒ สัมภาษณ์พิเศษ สัมภาษณ์พิเศษประธานและรองประธานวุฒิสภา ๔ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ๕ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ๘ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ๑๑ บทความพิเศษ ๘๗ ปี สถาปนารัฐสภาไทย ๑๔ รายงานพิเศษ สัมมนาสมาชิกวุฒิสภา ปี ๒๕๖๒ ๑๗ มุมกฎหมาย บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง “บทวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ๒๓ หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (ตอนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง)” สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ๒๘ ตามติดภารกิจ กมธ. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ๓๑ อินไซด์ อาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ๓๔ ปกิณกะรัฐสภา เกร็ดความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการ ๓๘