รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 27 ฉบับที่ 8 (ส.ค. 2562)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2562
ปีที่ 27 ฉบับที่ 8 (ส.ค. 2562)
37
การแถลงนโยบาย, รัฐธรรมนูญ, กฎหมาย, อาเซียน
ไฟล์รูปภาพ
สกู๊ปพิเศษ วุฒิสภาร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วุฒิสภาร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๖ ปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บทความพิเศษ การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ๙ สมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน ณ จังหวัดแพร่ ๑๒ มุมกฎหมาย บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง “รัฐธรรมนูญ : หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ ๑๕ (ตอนที่ ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน)” สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ๒๑ ตามติดภารกิจ กมธ. ปัญหาภัยแล้ง : มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ๒๔ อินไซด์อาเซียน รัฐสภาไทยเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ ๒๗ สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ ปกิณกะรัฐสภา สมัชชารัฐสภาอาเซียน ๓๒ (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly: AIPA) การอภิปราย ๓๔ รายงานพิเศษ พิธีเปิดการใช้งานหนังสือเสียงในโครงการ Read for the blind ๓๕ และพิธีส่งมอบหนังสืออักษรเบรลล์เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา สำหรับผู้พิการทางสายตา การแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง ๓๗ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค