รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
จากกรุงเทพมหานครสู่อาเซียน
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษา -> ภาษาของเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
978-616-272-096-3
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
2557
-
714
ภาษาอาเซียน, ภาษากับการศึกษา-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประชาคมอาเซียน
ไฟล์รูปภาพ
ภาษาอังกฤา จีน เขมร ตากาล็อก บรูไน พม่า มลายู(มาเลเซีย) ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย