รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
คู่มือการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี -> เทคโนโลยีอาหาร
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
-
-
102
อาหาร, อาหาร-ความปลอดภัย, มาตรฐาน, สุขอนามัย
ไฟล์รูปภาพ
การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร การตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย การจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย การให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย การติดตามผลหลังการได้รับการรับรองและการต่ออายการรับรอง