รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
BMA IT Master Plab (2013-2016) Executive Summary
Bangkok
สังคมศาสตร์ -> รัฐประศาสนศาสตร์และวิทยาการทหาร
63
Bangkok Metropolition Administration Information Technology-Management
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ