รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
เท่ เหนือ ไทย 1 เขต 1 วรรรกรรม กรุงเทพมหานคร : มหานครแห่งการเรียนรู้
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
วรรณกรรม -> วาทศาสตร์และการเก็บรวบรวมข้อความวรรณกรรมจากวรรณกรรมมากกว่าสองเรื่อง
-
2561
-
244
วรรณคดี -- รวมเรื่อง
ไฟล์รูปภาพ
รวบรวมวรรณกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครจำนวน 50 เขต เขตละ 1 เรื่อง ซึ่งในเนื้อหาของวรรณกรรมต้องมีตัวละครใดละครหนึ่ง หรือมีบรรยากาศเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเขตนั้น ๆ