รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
7 Mindsets การจัดการองค์กรในภาวะวิกฤติ
สุขยืน เทพทอง, วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
เทคโนโลยี -> การจัดการทั่วไป
978-974-456-805-2 (E-book)
ศูนย์กลยุทธ์และความสามารรถทางการแข่งขันขององค์กร มจธ.
2563
1
29
การจัดการ, การจัดการองค์การ, การจัดการธุรกิจ
ไฟล์รูปภาพ
กรอบความคิด หรือ Mindset ที่สำคัญ 7 ประการเพื่อจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ โดยหวังว่าองค์กรและผู้ประกอบการต่างๆ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการรับมือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไป และเตรียมความพร้อมในการอยู่รอดและเติบโตต่อไปในอนาคตอีกด้วย