รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 27 ฉบับที่ 12 (ธ.ค. 2562)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2562
ปีที่ 27 ฉบับที่ 12 (ธ.ค. 2562)
40
พระราชพิธีพบรมราชาภิเษก, กฎหมาย, รัฐธรรมนูญ, การปฏิรูปประเทศ
ไฟล์รูปภาพ
สกู๊ปพิเศษ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีพบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563[สำนักประชาสัมพันธ์] แนะนำสมาชิกวุฒิสภา 2562 (เพิ่มเติม)[สำนักประชาสัมพันธ์] สัมภาษณ์พิเศษ -แนะนำ "คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ"[สำนักประชาสัมพันธ์] -ส.ว. "แก้จน ลดเหลื่อมล้ำ"[สำนักประชาสัมพันธ์] รายงานพิเศษ : โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน[สำนักประชาสัมพันธ์] มุมกฎหมาย : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง "รัฐธรรมนูญ หมวด 13 องค์กรอัยการ"[สำนักกฎหมาย] กฎหมายน่ารู้ -กฎหมายน่ารู้ : "ทิศทางของการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครอง สถาบันครอบครัวตามกฎหมายไทย"[สำนักกฎหมาย] -ผลสัมฤทธิ์ของ กฎหมายปลดล็อกไม้หวงห้าม[สำนักกฎหมาย] สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ติดตามภารกิจ กมธ. : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื่้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มกรุงเทพมหานคร[สำนักกรรมาธิการ 1] ปกิณกะ -กิจกรรม "วุฒิสภาพบสื่อมวลชน (Meet the Press)"[สำนักประชาสัมพันธ์] -สวนสุขภาพวุฒิสภาเพื่อประชาชน[สำนักประชาสัมพันธ์] บอกเล่าข่าว...สนง. : พิธีเปิด "โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาจีน สำหรับสมาชิกวุฒิสภา"[ทีมเฉพาะกิจสำนักประชาสัมพันธ์]