รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2563)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2563)
40
การปฏิรูปประเทศ, กฎหมาย, รัฐธรรมนูญ, สถาบันครอบครัว
ไฟล์รูปภาพ
รอบรั้ว วุฒิสภา บรรณาธิการแถลง สารบัญ สกู๊ปพิเศษ -สารอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 --ประธานวุฒิสภา --รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง --รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สัมภาษณ์พิเศษ -การปฏิรูปด้านการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ[พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์] -การพัฒนาศักยภาพการกีฬา[พลเอก ธงชัย สาระสุข] -มุมมองและทิศทางการพัฒนาการเมืองไทย[เสรี สุวรรณภานนท์] รายงานพิเศษ -โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน[สำนักประชาสัมพันธ์] มุมกฎหมาย -บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง "รัฐธรรมนูญ หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น"[สำนักกฎหมาย] กฎหมายน่ารู้ -กฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของไทย[สำนักกฎหมาย] -การผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการขยะพลาสติก[สำนักกฎหมาย] สรุปผลการประชุมวุฒิสภา -สรุปผลการประชุมวุฒิสภา[สำนักการประชุม][สำนักประชาสัมพันธ์,เรียบเรียง] ปกิณกะ -รู้เท่าทันฝุ่น มาวัดดัชนีคุณภาพอากาศกัน[สำนักประชาสัมพันธ์]