รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
สังคมศาสตร์ -> รัฐศาสตร์
974-94-1438-1
-
2550
1
167
ประชาธิปไตย, ประชาธิปไตย - แง่ศาสนา, พุทธศาสนา
ไฟล์รูปภาพ
...มีคำพูดกันมา เป็นของนักปราชญ์ฝรั่งว่า "ประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุด แต่เป็นการปกครองที่เลวน้อยที่สุด" เราอาจจะพูดต่อว่า "ในความเลวที่น้อยที่สุดนั้น ประชาธิปไตยจะดีที่สุดเมื่อประชาชนมีคุณภาพมากที่สุด"...