รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
สังคมศาสตร์ -> การศึกษา
974-34-5168-4
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2543
4
75
พุทธศาสนากับการศึกษา, การพัฒนาการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษา, การปฏิรูปการศึกษา
ไฟล์รูปภาพ
อีกแง่หนึ่งคือ ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ช่วยประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลและสังคม หลักการนี้ยังหาผู้ปฏิบัติได้ผลจริงได้ยาก จะเห็นได้ว่าระบบสังคมต่างๆ มักมีปัญหาในเรื่องที่ว่า ถ้าให้บุคคลได้ สังคมก็ต้องเสีย ถ้าให้สังคมได้ บุคคลก็ต้องยอมเสียสละ ทำอย่างไร จึงจะประสานประโยชน์กันได้ อุดมคติอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยก็คือ การช่วยประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลกับสังคม เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าในสังคมประชาธิปไตย เราพยายามจัดสรรสังคมให้เป็นสภาพที่เอื้อโอกาสอย่างดีที่สุดแก่บุคคล เพื่อให้เขาสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ พร้อมกันนั้น นอกจากเขาพัฒนาศักยภาพของชีวิตได้อย่างดีที่สุดแล้ว เขาก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากสังคมของเขาด้วย ยิ่งพัฒนาคนดีอย่างไร เขาก็ยิ่งมีศักยภาพในการที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมได้ดีขึ้นเท่านั้น และในทางกลับกัน พอสังคมดี สังคมนั้นก็เป็น สภาพเอื้อ ให้คนแต่ละคนมีโอกาสพัฒนาตนได้ดี จึงเป็นวงจรที่ดี แต่ทำอย่างไรให้วงจรอย่างนี้เกิดขึ้นได้ นีคือการประสานประโยชน์ ระหว่างบุคคลกับสังคม