รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
การศึกษา: มองเมื่อ ๓๐ ปีก่อน
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
สังคมศาสตร์ -> การศึกษา
-
-
2559
1
133
การศึกษา, การศึกษา - ไทย, การศึกษา - แง่ศาสนา
ไฟล์รูปภาพ
การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา บทที่ 1 นำเข้าสู่การศึกษา บทที่ 2 มูลฐานหรือจุดกำเนิดของการศึกษา บทที่ 3 สารัตถะของการศึกษา บทที่ 4 มองการศึกษาในมิติต่างๆ ความคิด : แหล่งสำคัญ ของการศึกษา โยนิโสมนสิการ 10 วิธี