รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
รู้จักอเมริกา หันมาดูศักยภาพของไทย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
สังคมศาสตร์ -> กระบวนการทางสังคม
974-27-2687-6
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
2546
1
62
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, สหรัฐอเมริกา - ภาวะสังคม, ไทย - ภาวะสังคม
ไฟล์รูปภาพ
...มนุษย์จะต้องมองสถานการณ์เฉพาะหน้า และกรอบความคิดแห่งการแข่งขันของโลกภิวัตน์นี้ออกไป จึงจะเห็นความจริงแท้ของโลก และชีวิต กับทั้งจุดหมายอันยั่งยืนถาวรที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต้องการ คือ ชีวิตที่ดีงาม สังคมที่สันติสุข และโลกที่น่าอยู่อาศัย ปัญญาที่มนุษย์จะต้องพัฒนาขึ้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมนั้น จะต้องก้าวมาถึงขั้นนี้ มิใช่แค่วิสัยทัศน์ที่เพียงสนองจุดหมายแห่งความสำเร็จ ในกรอบความคิดของการเอาชนะในระบบแข่งขัน... ...การที่จะมีชัย เพื่อยืนหยัดอยู่ได้ในกระแสโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขัน ไม่ถูกครอบงำ และมีอิสรภาพที่จะทำการอะไรตามเจตจำนงของตนได้นั้น ปัญญาด้านหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ ที่พูดกันด้วยภาษาชาวบ้านง่ายๆ ว่า "รู้เขา รู้เรา"...