รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (มี.ค. 2563)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (มี.ค. 2563)
40
รัฐธรรมนูญ, ภาษีที่ดิน, กฎหมาย, โควิด-19
ไฟล์รูปภาพ
สกู๊ปพิเศษ โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา ๒ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ ๕ สัมภาษณ์พิเศษ การปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ โดย นายณรงค์ อ่อนสอาด ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปท้องถิ่น วุฒิสภาฯ รายงานพิเศษ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๘ การจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและ ๑๘ กิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา มุมกฎหมาย บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง “บทวิเคราะห์บทบัญญัติ ๒๒ รัฐธรรมนูญ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ” กฎหมายน่ารู้ สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินตามกฎหมายใหม่ ๒๘ การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ๓๒ สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ๓๕ ปกิณกะรัฐสภา วุฒิสภาห่วงใยประชาชนร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ไวรัสโคโรนา ๓๙ เจลแอลกอฮอล์ ทำเองก็ได้ ง่ายนิดเดียว ๔๐