รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
นิติศาสตร์เชิงวิพากษ์ : ความยอกย้อนของนิยาม
เกรียงไกร รอบรู้
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563
16
กฎหมาย, รัฐธรรมนูญ, นิติศาสตร์, ระเบียบข้อบังคับ
ไฟล์รูปภาพ
การศึกษาวิชานิติศาสตร์เบื้องต้นมักจะเริ่มด้วยการศึกษาหลักการพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อาทิ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา นิยาม องค์ประกอบหรือลักษณะ สำ นักความคิด ระบบ ที่มาหรือบ่อเกิด ประเภท หรือสภาพบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนหัวข้ออื่น ๆ ที่จะเป็นการปูพื้นความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานทางกฎหมายแก่ผู้ศึกษา ก่อนที่จะเข้าสู่ การศึกษากฎหมายเป็นการเฉพาะเรื่อง๑ นิยามหรือความหมายของ “กฎหมาย” มักจะเป็นหัวข้อลำ ดับแรก ๆ ที่พบเจอบ่อย ครั้งระหว่างการศึกษาวิชานิติศาสตร์เบื้องต้น อย่างไรก็ตาม นิยามของกฎหมายนี้เองกลับมี ความยอกย้อนและซับซ้อนมากกว่าที่ผู้ศึกษาเข้าใจไปว่าเป็นเรื่องระดับพื้นฐาน หรืออาจล่วงเลย ถึงกับไม่ให้ความสำ คัญกับการศึกษาเรื่องนี้เท่าที่ควร ผู้ศึกษามักจะพบกับคำ อธิบายของนิยามกฎหมายในลักษณะที่ว่า “กฎหมาย คือ บรรดากฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับที่ตราขึ้นโดยผู้ปกครองให้บุคคลกระทำ หรืองดเว้นกระทำ การ โดยมุ่งที่จะควบคุมความประพฤติของคนในสังคม หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษ” หรืออาจเป็น คำ อธิบายด้วยรูปประโยคที่แตกต่างกัน แต่มีใจความสำ คัญในทำ นองเดียวกันนี้ ประเด็นสำ คัญ ก็คือ ผู้ศึกษามักท่องจำ นิยามของกฎหมายในลักษณะดังกล่าวและปักใจเชื่อว่ากฎหมายจะต้องมี ความหมายและองค์ประกอบในรูปแบบนี้เท่านั้น หากขาดองค์ประกอบข้อหนึ่งข้อใดไป สิ่งนั้น ย่อมไม่ใช่กฎหมาย ความเข้าใจเช่นนี้มีความคลาดเคลื่อนในหลายประเด็นและไม่ครอบคลุมถึง ลักษณะของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน