รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 28 ฉบับที่ 5 (พ.ค. 2563)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563
39
การปฏิรูปประเทศ, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, พระราชกำหนด, โควิด-19
ไฟล์รูปภาพ
บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง -การยกเลิก ปกหน้า สารบัญ สกู๊ปพิเศษ -วุฒิสภารวมใจสู้ภัย COVID-19[สำนักประชาสัมพันธ์] สัมภาษณ์พิเศษ -การปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข[สำนักประชาสัมพันธ์] -การปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[สำนักประชาสัมพันธ์] -สถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[สำนักประชาสัมพันธ์] มุมกฎมาย กฎหมายน่ารู้ -การยกระดับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5[สำนักกฎหมาย] -สรุปผลการประชุมวุฒิสภา[สำนักการประชุม] ตามติดภารกิจ กมธ. -ติดตามการผลิตวัคซีนและยาเพื่อใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา] -ติดตามพระราชกำหนดกู้เงินตามมาตรการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19[คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา] วุฒิสภากับเวทีโลก -การเตรียมการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5[สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร] ปกิณกะรัฐสภา -ชีวิตวิถีใหม่ ที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยน NEW NORMAL