รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
Q ที่คุณควรมี
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
ปรัชญาและจิตวิทยา -> จิตวิทยา
9789744143372
เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
2557
170
ไฟล์รูปภาพ
นโลกปัจจุบันที่นับวันจะยิ่งแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ความฉลาดของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยความฉลาดที่ว่านี้ ได้แก่ AQ : ความฉลาดในการฝ่าวิกฤติ BQ : ความฉลาดทางธุรกิจ CQ : ความฉลาดทางวัฒนธรรม EQ : ความฉลาดทางอารมณ์ LQ : ความฉลาดทางภาวะผู้นำ MQ : ความฉลาดทางด้านศีลธรรม PQ : ความฉลาดทางการเมือง SQ : ความฉลาดทางด้านจิตใจและความรู้สึกภายใน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา IQ และ EQ ให้มีประสิทธิภาพ