รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 (ก.ค. 2563)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2563
ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 (ก.ค. 2563)
40
กฎหมาย, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ตลาดแรงงาน, โควิด-19
ไฟล์รูปภาพ
รายงานพิเศษ -โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน[สำนักประชาสัมพันธ์] สัมภาษณ์พิเศษ -การปฏิรูปด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[สำนักประชาสัมพันธ์] -การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา[สำนักประชาสัมพันธ์] มุมกฎหมาย -การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม : การผลักดันการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ในกระบวนการยุติธรรม (ตอนที่ 1)[สำนักกฎหมาย] กฎหมายน่ารู้ -กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ควรรู้[สำนักกฎหมาย] -กฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ[สำนักกฎหมาย] สรุปผลการประชุมวุฒิสภา[สำนักการประชุม] ตามติดภารกิจ กมธ. -“แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุค โควิด-19 : การปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน”[คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา] วุฒิสภากับเวทีโลก -การถอดบทเรียนจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) : บทบาทของภาครัฐสภาในการลดปัจจัยเสี่ยง การเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้เข้มแข็ง และการเพิ่มความสามารถในการฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิมของสังคม[สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร] ปกิณกะรัฐสภา[สำนักประชาสัมพันธ์]