รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
รายงานกรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ภาษา -> [ไม่กำหนด]
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2
อินเทอร์เน็ต, ITU, ICT
ไฟล์รูปภาพ
รายงานกรณีศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดย International Telecommunication Union ของสหประชาชาติ