รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุรางคณา แก้วจำนงค์
ภาษา -> [ไม่กำหนด]
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
-
-
41
ร่างกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์
ไฟล์รูปภาพ
วัตถุประสงค์โครงการ :เพื่อร่างกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 6 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์