รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ภาษา -> [ไม่กำหนด]
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
-
-
76
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ, นโยบาย IT2000, ยุคโลกาภิวัฒน์
ไฟล์รูปภาพ
ในปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยได้ประกาศใช้นโยบายสารสนเทศฉบับแรก (IT2000) โดยในช่วงระยะ 5 ปี ภายใต้นโยบาย IT2000 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้ดำเนินการในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ โดยเน้นที่การสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ การเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารงานภาครัฐ