รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
รายงานการประเมินผลนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT2000
กสทช.
ภาษา -> [ไม่กำหนด]
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
-
-
162
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT2000, โครงสร้างสารสนเทศแห่งชาติ, นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
ไฟล์รูปภาพ
จากที่รัฐบาลได้รับความเห็นชอบในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (IT2000) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539 และนโยบาย IT2000 ได้ถูกนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย นโยบาย IT2000 ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ภายใต้พันธกิจสามประการได้แก่