รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2543
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ภาษา -> [ไม่กำหนด]
9747360586
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2544
-
112
ผลสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย, internet
ไฟล์รูปภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสาระสนเทศแห่งชาติ มีความตั้งใจที่จะสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจากปี 2542 เป็นครั้งแรก จุดประสงค์แรกของการสำรวจครั้งนี้ คือการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่น อายุ เพศ ที่อยู่ การศึกษา ฯลฯ และพฤติกรรมการใช้