รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 (มิ.ย. 2557)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2557
ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 (มิ.ย. 2557)
45
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สภานิติบัญญัติ, การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน, กฎหมายทะเบียนราษฎร์
ไฟล์รูปภาพ
สัมภาษณ์พิเศษ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ๒ “ก้าวต่อไปของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” คอลัมน์พิเศษ ๒๔ มิถุนายน รำลึกเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๖ สู่ระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๔ บทความพิเศษ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบรางวัลให้แก่วิทยานิพนธ์ ๑๗ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุน ข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สกู๊ปพิเศษ การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ๒๐ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ วุฒิสภาก้าวไกล... ไปกับประชาคมอาเซียน การศึกษาดูงานด้านระบบงานนิติบัญญัติ ๒๒ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มุมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๒๖ สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ๒๘ กฎหมายน่ารู้ การค้างาช้างกับกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ ๓๒ และคุ้มครองช้าง กฎหมายทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน ๓๔ กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ “เอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน” ๓๖ การครอบครองปรปักษ์ ๓๙ ข้อแตกต่างระหว่างหนังสือมอบอำนาจกับใบมอบฉันทะ ๔๑ การวางแผนหักลดหย่อนในการประเมินภาษีเงินได้ประจำปี ๔๓ ปกิณกะรัฐสภา ศัพท์รัฐสภาน่ารู้ ๔๕