รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 (ก.ค. 2557)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2557
ปีที่ 22 ฉบับที่ 7 (ก.ค. 2557)
44
กระบวนการยุติธรรม, พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, ภาวะฉุกเฉิน, พลังงานไฟฟ้า
ไฟล์รูปภาพ
รายงานพิเศษ ๘๒ ปี สถาปนารัฐสภาไทย ๒ สกู๊ปพิเศษ ย้อนรอยรัฐธรรมนูญ “ฉบับชั่วคราว” ๖ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๘ โครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสือ ๑๐ อิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภาไทย ครั้งที่ ๒ การบังคับใช้ “พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของ ๑๒ คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔” วุฒิสภาก้าวไกล...ไปกับประชาคมอาเซียน บทบาทใหม่ของภาครัฐ และกฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ๑๔ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สกู๊ปพิเศษ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เจริญภาวนา ๑๘ น้อมนำหลักธรรมปฏิบัติ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ๒๑ ในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ มุมจริยธรรม ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ๒๓ ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สกู๊ปพิเศษ พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย : การผลักดัน ๒๖ พลังงานไฟฟ้าสู่ชนบท ตามกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ๒๘ สกู๊ปพิเศษ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะช่วยให้ไทย ๓๓ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจจริงหรือ? กฎหมายน่ารู้ การค้ำประกัน ๓๕ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใน ๓๗ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การใช้คำนำหน้านามหญิง ๓๙ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔๐ คนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ การเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ๔๒ สาระน่ารู้...จากบรรณาธิการ โรคไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ ๔๓ ปกิณกะรัฐสภา ศัพท์รัฐสภาน่ารู้ ๔๔