รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สารวุฒิสภา ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 (มิ.ย. 2562)
-
อื่น ๆ -> อื่น ๆ
0858-6993
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2562
ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 (มิ.ย. 2562)
41
การประชุมรัฐสภา, หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา, รัฐธรรมนูญ, กฎหมาย
ไฟล์รูปภาพ
สกู๊ปพิเศษ วุฒิสภา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา ๕ พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน ๖ และรองประธานวุฒิสภา แนะนำสมาชิกวุฒิสภา ๒๕๖๒ ๘ รายงานพิเศษ หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๔ มุมกฎหมาย บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ เรื่อง “บทวิเคราะห์บทบัญญัติ ๓๒ รัฐธรรมนูญ หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (ตอนที่ ๑)” สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ๓๖ บทความพิเศษ ประวัติวุฒิสภาไทย ๓๘ ปกิณกะรัฐสภา เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภา ๔๑