รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ศิลปะและนันทนาการ -> การวางแผนพื้นที่และสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์
-
ม.ป.ป.
60
การพัฒนาเมือง -- กรุงเทพฯ, ผังเมือง -- กรุงเทพมหานคร
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่ เกี่ยวกับความเป็นมา ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 2) นโยบายคณะผู้บริหาร และแผนงานโครงการพัฒนา