รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
จดหมายเหตุ การบูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้าพุทธศักราช2549
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
สังคมศาสตร์ -> จารีตประเพณีมารยาทและตำนานพื้นบ้าน
พีทู ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์
2562
1
316
เสาชิงช้า, จดหมายเหตุ
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอความเป็นมาของเสาชิงช้า การบูรณปฏิสังขรเสาชิงช้า และการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีฉลองเสาชิงช้า