รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
โครงการติดตั้งประติมากรรมระหว่างกรุงเทพและมหาวิทยาลัยศิลปากร
มูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม
ศิลปะและนันทนาการ -> ประติมากรรมเซรามิกและงานโลหะ
978-974-235-573-9
กรุงเทพมหานคร
2552
188
ประติมากรรม
ไฟล์รูปภาพ
นำเสนอโครงการติดตั้งประติมากรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ สารจากผู้บริหาร การประมวลภาพ รวมถึงผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ