รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
คู่มือประกอบการทำกลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์โครงการชุมชนสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบยั่งยืน
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี -> สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
-
-
64
โรค, โรคเอดส์, โรคเอดส์ - การป้องกันและควบคุม
ไฟล์รูปภาพ
การสร้างความไว้วางใจ สร้างความคุ้นเคยและการอยู่ร่วมกันในสังคม การทำงานเป็นทีม การจัดหมวดหมู่ การแสดงเหตุผล กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคล กอจกรรมวิเคราะห์และวางแผนปัญหา เพลงเพื่อการสอนและกิจกรรมสันทนาการ