รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
ก้าวทันสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เทคโนโลยี -> สุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล
978-616-11-1012-3
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
2554
54
แม่และเด็ก, ฟลูออไรด์, ระบาดวิทยา, การจัดการขยะ
ไฟล์รูปภาพ
เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ฟลูออไรด์ในน้ำกับสุขภาพช่องปาก กินกันโรค ความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลและน้ำ ระบาดวิทยาภาคประชาชน การจัดการขยะ และการประเมินความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ