รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย
เทคโนโลยี -> การจัดการทั่วไป
2561
154
สภาพแวดล้อมในการทำงานใ, สถานที่ทำงาน, การจัดการสิ่งแวดล้อม
ไฟล์รูปภาพ
เสนอเนื้อหาการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดโรค ปลอดภัย เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงสถานที่ทำงาน การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน สิ่งคุกคามในการทำงาน เป็นต้น