รายละเอียดข้อมูลหนังสือ
ปูมตำนานงานระบายน้ำสยามราชธานี
กองการเจ้าหน้าท่ี่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี -> เทคนิคจำเพาะ;แอพพาราตัสอุปกรณ์วัสดุ
-
2556
-
260
กรุงเทพมหานคร -- ประวัติการระบายน้ำ
ไฟล์รูปภาพ
ปูมตำนานงานระบายน้ำสยามราชธานี เป็นการเสนอวิวัฒนาการของการระบายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์